Kết quả xổ số Powerball AU

4
6
16
18
20
28
31
6
Giải jackpot ước lượng: 10.000.000 AU$
Tier Trùng
X
+
X
Người thắng Tiền thưởng cho mỗi người thắng
Prize #1 I Trùng
X
X
:
7+ 1
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10.000.000,00 AU$
Prize #2 II Trùng
X
X
:
7+ 0
Người thắng:   1 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   359.762,10 AU$
Prize #3 III Trùng
X
X
:
6+ 1
Người thắng:   42 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   10.649,35 AU$
Prize #4 IV Trùng
X
X
:
6+ 0
Người thắng:   694 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   560,40 AU$
Prize #5 V Trùng
X
X
:
5+ 1
Người thắng:   1.622 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   179,85 AU$
Prize #6 VI Trùng
X
X
:
4+ 1
Người thắng:   23.934 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   76,40 AU$
Prize #7 VII Trùng
X
X
:
5+ 0
Người thắng:   31.578 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   44,95 AU$
Prize #8 VIII Trùng
X
X
:
3+ 1
Người thắng:   148.627 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   20,30 AU$
Prize #9 IX Trùng
X
X
:
2+ 1
Người thắng:   424.822 Tiền thưởng cho mỗi người thắng:   12,20 AU$
Tổng tiền: Tổng số người thắng:   631.321 :   22.935.614,30 AU$

OK