Kết quả xổ số GG World X

5
6
15
37
42
3
4
Giải jackpot ước lượng: 10.000.000 US$
GG World X

GG World X

10.000.000 US$
GG World X

GG World X

10.000.000 US$

OK