Saturday Lotto AU

8
24
31
39
44
45
21
41
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: AU$5,000,000
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€3,115,764
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   10 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$587,281.03
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   40 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$16,614.90
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   962 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$1,045.60
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   47,995 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$31.05
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   125,523 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$17.55
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   715,490 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$9.40
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   890,020 รางวัลรวม:   AU$17,962,052.90
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€3,115,764