Saturday Lotto AU

12
16
26
27
30
40
13
15
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: AU$5,000,000
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€12,511,046
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   7 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$834,643.56
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   69 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$9,579.40
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   1,309 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$764.25
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   58,987 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$25.15
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   148,046 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$14.80
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
:
3
ผู้ชนะ:   820,340 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$8.15
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   1,028,758 รางวัลรวม:   AU$17,864,261.62
Saturday Lotto

Saturday Lotto

€12,511,046