Mon & Wed Lotto (AU)

11
14
25
41
44
45
10
33
แจ็คพ็อตโดยประมาณ: AU$1,000,000
Mon & Wed Lotto

Mon & Wed Lotto

€619,632
Tier ตรงกัน
X
+
X
ผู้ชนะ การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ
รางวัล #1 I ตรงกัน
X
:
6
ผู้ชนะ:   3 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$1,000,000.00
รางวัล #2 II ตรงกัน
X
X
:
5+ 1
ผู้ชนะ:   6 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$12,544.10
รางวัล #3 III ตรงกัน
X
:
5
ผู้ชนะ:   248 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$469.70
รางวัล #4 IV ตรงกัน
X
:
4
ผู้ชนะ:   11,169 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$29.70
รางวัล #5 V ตรงกัน
X
X
:
3+ 1
ผู้ชนะ:   28,783 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$16.35
รางวัล #6 VI ตรงกัน
X
X
:
1+ 2
ผู้ชนะ:   60,350 การจ่ายเงินต่อผู้ชนะ:   AU$13.20
ยอดรวม: ผู้ชนะทั้งหมด:   100,559 รางวัลรวม:   AU$4,790,691.55
Mon & Wed Lotto

Mon & Wed Lotto

€619,632